ROSTROPOVICH-WELCOMES-SOLZHENITSYN.-Acrylic-on-canvas.-1-x-1-m-1

ROSTROPOVICH & SOLZENITSIN